500 214 934
Pogotowie wodociągowe
77 412 73 05
biuro@hydrolew.pl
Poniedziałek – Piątek
07:00 – 15:00

INFORMACJE O PROJEKCIE

19 lipca 2017r. została podpisana przez Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja „Hydro-Lew”, ul Moniuszki 8a, 49-340 Lewin Brzeski oraz Zarząd Województwa Opolskiego umowa o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Lewin Brzeski „osiedle Mickiewicza”, Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa- RPOP.05.00.00 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie RPOP.05.04.00 Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedmiotem niniejszego zadania będzie przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni dla miejscowości Lewin Brzeski–osiedle Mickiewicza, Przecza, Raski, Chróścina i Skorogoszcz. Dzięki wdrożeniu inwestycji nastąpi rozwój infrastruktury kanalizacyjnej aglomeracji Lewin Brzeski. Po zakończeniu zadania wszystkie miejscowości z obszaru aglomeracji Lewin Brzeski będą posiadały sieć kanalizacji sanitarnej.

Lewinie Brzeskim planuje się budowę sieci o łącznej długości ok. 1,1km (1.111m w tym grawitacyjna 981m i tłoczna 130m);

Projektowanych jest 55 przyłączy o łącznej długości 717,3m.

We wsi Przecza i Raski planuje się budowę sieci o sumarycznej długości ok. 5,2km (5.188,9m w tym grawitacyjna 1868,9m i tłoczna 3320m).

Projektowanych jest 59 przyłączy o łącznej długości 939,1m.

We wsi Skorogoszcz i Chróścina planuje się budowę sieci o sumarycznej długości o długości ok. 8,1km (8.103,72m w tym grawitacyjna 6.527,72m i tłoczna 1576m) wraz z 8 szt. przepompowni sieciowymi.

Projektowanych jest 219 przyłączy o łącznej długości 1692,82m..

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 8 przepompowniami strefowymi i 1 przepompownią główną,

– budowa przyłączy do domostw i obiektów użyteczności publicznej terenu objętego opracowaniem,

– budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 459 i projektowanego w ramach jej przebudowy – chodnika pieszego jednostronnego w miejscowości Chróścina,

– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Chróścina polegającej  na budowie chodnika pieszego jednostronnego.

Celem głównym przedmiotowego projektu jest: poprawa warunków bytowych na terenie miejscowości Lewin Brzeski, Przecza, Raski, Skorogoszcz i Chróścina poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy jakości i dostępności do mediów technicznych, w regionie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz do ochrony środowiska naturalnego, w tym wód w akwenach powierzchniowych.

W efekcie realizacji inwestycji osiągnięte zostaną następujące mierzalne efekty: Liczba dodatkowych osób korzystająca z ulepszonego oczyszczalnia ścieków – 1927 os., długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 14,4km

Projekt dofinansowany w 64,15 procentach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu     14.728.252,26 zł brutto (11.988.400,21 zł netto)          

Wartość dofinansowania EFRR 7.690.490,59 zł.

Skip to content