500 214 934
Pogotowie wodociągowe
77 412 73 05
biuro@hydrolew.pl
Poniedziałek – Piątek
07:00 – 15:00

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Hydro-lew Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim przekazuje poniższe informacje:

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Hydro-lew Sp. z o.o.  w Lewinie Brzeskim, ul. Moniuszki 8a, tel. 77 412 73 05, e-mail: biuro@hydrolew.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@huczynski.pl lub na adres Administratora.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 5 oraz 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą (wykonaniem usługi), wykonania umowy (m.in. dostawa wody, odbiór ścieków, usuwanie awarii, rozliczenia należności), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (dochodzenia należności, odszkodowania itp.). W przypadku monitorowania terenów i obiektów administrowanych przez Spółkę podstawą zastosowania urządzeń dozorujących jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ochrony osób i mienia.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zaufanym podmiotom, z którymi Spółka posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zleconych przez Państwa zadań.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe związane z czynnościami fiskalnymi i rozliczeniami (umowy itp.) będą przechowywane przez okres lat 5. Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni, a następnie usuwane. Monitoring nie posiada systemów do automatycznej identyfikacji osób i rejestrowania dźwięku.

Uprawnienia przysługujące klientowi/partnerowi Spółki

W przypadku danych osobowych przysługuje Państwu;

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, współpracy ze Spółką.

Informacja o profilowaniu

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content