500 214 934
Pogotowie wodociągowe
77 412 73 05
biuro@hydrolew.pl
Poniedziałek – Piątek
07:00 – 15:00

UWIK Hydro-Lew Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej UWIK Hydro-Lew Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. biuro@hydrolew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 412 73 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 1. Podmiot nie zapewnia przestrzeni poziomych i pionowych wolnych od barier.
 2. Podmiot nie zastosował w tym budynku rozwiązań architektonicznych, środków technicznych oraz nie posiada zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają  dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 3. Podmiot nie zapewnia w budynku informacji wizualnych, głosowych lub dotykowych na temat rozkładu pomieszczeń.
 4. Podmiot nie zapewnia możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami.
 5. Miejsca do parkowania przed budynkiem nie posiadają wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych.
 6. UWIK Hydro-Lew to budynek dwupoziomowy (poziom 0 i 1), w którym do głównego wejścia prowadzą schody.
 7. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 8. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej.
 9. Nie ma również możliwości poruszania się wózkami dla osób niepełnosprawnych pomiędzy piętrami.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 11. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Aplikacje mobilne

brak

Raport o stanie dostępności

Skip to content